۱٤۰ راە روستایی در کردستان مسدود است

خبرگزاری ایسنا

سجادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تعداد هزار و ۱۰٦ راە روستایی استان کردستان بازگشایی شدەاند.

وی عنوان کرد: کلیە محورهای اصلی استان در حال حاضر باز و بە دلیل حفظ امنیت کاربران جادەای، تردد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

سجادی اضافە کرد: کلیە ناوگان راهداری در حال حاضر در حال بازگشایی راەهای روستایی و فرعی هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد کە از ساعت ۱۷ عصر امروز محدودیت تردد وسایل نقلیە سنگین در محورهای اصلی اعمال می‌شود.

۱٤۰ راە روستایی در کردستان مسدود است