آثار فقهی بی اطلاعی مشتری به مفاد قراردادهای بانکی بررسی می‌شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی ترویجی بررسی آثار فقهی مترتب بر بی‌اطلاعی مشتری نسبت به مفاد قراردادهای بانکی با مشارکت گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

در این نشست حجج اسلام مهدی خطیبی و رضا محمدی سخنرانی خواهند کرد و همچنین مدیریت این نشست با حجت الاسلام محمد بیدار است.

این نشست علمی دوشنبه ۱۹ اردیبهشت رأس ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

https://dailybulletin.ir/08/05/2022/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af/